Browsed by
Month: Březen 2016

Valná hromada naší TJ úspěšně proběhla

Valná hromada naší TJ úspěšně proběhla

V pondělí 7. března se sešli členové naší tělocvičné jednoty na letošní Valné hromadě. Zvolili nové orgány TJ (výbor a kontrolní komisi) a zástupce TJ na jednání župy, a rozhodli o ponechání hřiště v majetku TJ. Zápis z Valné hromady zveřejníme na webu naší TJ hned po jeho schválení ověřovateli.

Zpráva o zasedání Kontrolní komise TJ Sokol Lhotka

Zpráva o zasedání Kontrolní komise TJ Sokol Lhotka

Zpráva o zasedání Kontrolní komise TJ Sokol Lhotka,

předkládaná její Valné hromadě svolané na den 7. 3. 2016

Dne 11. února 2016 se v jídelně MŠ Jílovská v Praze 4 sešla Kontrolní komise naší Tělocvičné jednoty ve složení František Beneš (předseda), Miloslava Celnerová a Alice Vítová, aby provedla kontrolu materiálů předložených hospodářkou TJ Alžbětou Pikulíkovou. Přítomen byl i starosta TJ Jiří Bubeníček.

Sestra Pikulíková komisi předložila účetní a související doklady vedené do konce roku 2015, a dále doklady z roku letošního. Jejich kontrolou komise shledala, že jsou úplné, vedené správně, v souladu s předpisy o účtování. Po kontrole hospodářka doklady související s údobím do 31. 12. 2015 předala k uložení starostovi TJ J. Bubeníčkovi. Doklady z roku letošního si ponechala a předá je v souladu s usnesením nadcházející Valné hromady TJ nově zvolené hospodářce či hospodáři.

V souvislosti s provedenou kontrolou komise navrhuje Valné hromadě, aby projednala využití některých předmětů z majetku TJ, jejichž životnost, účetní i faktická, již byla ukončena (jsou účetně odepsány a fakticky nevyužitelné nebo nevyužívané) a rozhodla o jejich likvidaci nebo jiném využití (např. předáním jinému subjektu). Jde hlavně o opotřebené sportovní pomůcky a dále o starý počítač, využívaný k vedení účetnictví.

Dále komise navrhuje Valné hromadě, aby sestře Pikulíkové vyslovila poděkování za dlouholeté obětavé vykonávání funkce hospodářky, a případně schválila udělení odměny. Stejné doporučení komise vyslovuje, i pokud jde o ostatní členy výboru TJ, působící v předchozích volebních obdobích.

Seznam kandidátů

Seznam kandidátů

Seznam kandidátů na obsazení funkcí v TJ Sokol Lhotka, předkládaný její Valné hromadě svolané na den 7. 3. 2016

(jména jsou uvedena bez titulů, u výboru s funkcí, na kterou daná osoba kandiduje, u kontrolní komise bez této funkce, protože svého předsedu si podle Stanov ČOS volí komise ze svých členů sama)

 

Kandidáti do výboru jednoty:

František Beneš, kandidát na starostu TJ

Matěj Fous, kandidát na místostarostu TJ

Jiří Hrbek, kandidát na jednatele TJ

Marie Melezinková, kandidátka na hospodářku TJ

 

Kandidáti do kontrolní komise jednoty:

Miloslava Celnerová

Alice Vítová

Vladimír Pohanka