Browsed by
Month: Únor 2016

Hřiště naší Tělocvičné jednoty

Hřiště naší Tělocvičné jednoty

Obec Lhotka byla k Praze připojena v roce 1922. Tehdy měla dvě části – velkostatek a vlastní vesnici, které se nedochovaly, a vznikající čtvrť rodinných domů nazývanou  podle stavebního družstva Tempo. Právě tady naše TJ Sokol Lhotka ve dvacátých letech minulého století získala darem od místního velkostatkáře Alberta Schuberta pozemek pro svou činnost a rozvoj. Jde o současné hřiště v centru Lhotky, ohraničené ulicemi V zahradní čtvrti, K Novému dvoru, Vzdušná a Na příčce. Oplocená parcela číslo 812 má výměru bezmála hektar (přesně 9.191 m2) s jde o největší plochu určenou ke sportování v naší čtvrti.

V údobí první republiky si tu Sokolové postavili několik dřevěných staveb sloužících k jejich činnostem a zbudovali hřiště s běžeckou drahou. Poúnorovým režimem však bylo hřiště Sokolu odebráno, chátralo, a trvalo řadu let, než se je jednotě po roce 1989 podařilo vysoudit zpět.

Nyní je našimi členy užíváno jen omezeně; plocha a stavby jsou už řadu let přenechány do nájmu různým subjektům, mimo jiné turistům a skautům. Z nájmu plyne jednotě každoročně zhruba 150.000 korun, které jsou využívány k financování sportovních činností, například k úhradě části nájemného za tělocvičnu ve škole Jílovská či k dotování členských příspěvků.

Členové výboru jednoty v končícím volebním období dospěli postupně ke zjištění, že je agenda spojená s pozemkem neúměrně zatěžuje, a předložili proto ČOS (Česká obec sokolská) návrh na převod pozemku do majetku ČOS. Kandidáti do funkcí v novém výboru, který bude volen na nadcházející valné hromadě TJ, tento záměr nesdílejí a vyjádřili připravenost se funkcí ujmout s tím, že jedním z hlavních cílů jejich činnosti bude zachování vlastnictví hřiště pro jednotu a postupné vytváření podmínek pro jeho alespoň částečné užívání členy jednoty.

Jiří Hrbek

František Beneš

Přehled o činnosti jednoty za rok 2015

Přehled o činnosti jednoty za rok 2015

Přehled o činnosti jednoty za rok 2015

                        T.J. Sokol Lhotka

 

V uplynulém kalendářním roce měla naše jednota 110 členů.
Z tohoto počtu je 43 dětí , 43 žen a seniorek a 24 mužů.
Z celkového počtu 110 členů je 5 cvičitelek.

O program ve cvičebních hodinách se pravidelně starají 3 kvalifikované cvičitelky, které mají mimo základní odbornosti i vyšší stupně specializace. Další dvě členky jednoty, které jsou též cvičitelkami, pomáhají se zajištěním hodin v případě nouze. Oddíly mužů cvičí bez přítomnosti kvalifikovaného cvičitele.

Pravidelné cvičební hodiny: pondělí cvičení žactva, žen aerobik a muži kopaná. Ve středu cvičení pro zdraví, ve čtvrtek cvičení předškolních dětí, ženy kondiční cvičení a muži florbal.
Od začátku r. 2015 přestal jako cvičitel pracovat starosta jednoty br. Bubeníček. Došlo k úpravě cvičebního rozvrhu, kdy se zrušil žákovský florbal a cvičení žactva se přesunulo na čtvrtek.
Od září 2015 byla pro nedostatek cvičitelů zrušena cvičební hodina žactva.
V jednotě tedy cvičí pouze předškolní děti a dospělí. V oddíle předškoláků platí průběžně stop stav –  s ohledem na vysoké počty zájemců. Do ostatních oddílů jsou noví členové přijímáni i v průběhu cvičebního roku.

Další vzdělávání cvičitelů: dle nabídky seminářů a školení ÚŠ ČOS se cvičitelky zúčastnily seminářů zdravotní Tv a seminářů pro kategorii předškolního žactva. Školení II.tř. aerobiku, na které je již 2 roky přihlášena s. Vítová, se opět pro malý počet přihlášek neuskutečnilo.     S. Čemusová se jako lektorka podílela na programu oblastního srazu cvičitelů, lektorovala na sokolském semináři “Pohádky v hodinách Rd+Pd“ a spolu s dětmi lektorovala na mezinárodním semináři ČASPV pro cvičitele této věkové kategorie.

Akce jednoty: Pro oddíl předškoláků byla připravena hodina společného sportování s rodiči. Koncem kalendářního roku pak mikulášská cvičební hodina s nadílkou.
Z minulých let víme, že o mimořádné akce není z řad členstva velký zájem a počty cvičenců  ,„z ulice“, kteří si chtějí přijít zacvičit např. v sobotu, jsou velmi malé. V porovnání  času cvičitelů a peněz za pronájem tělocvičen oproti zájmu veřejnosti, je tedy tato akce nerentabilní. Nedokáže do hodin dospělých přilákat nové členy. Stejně tak nejsme schopni pro minimální počet cvičitelů dokonale připravit program na pozemku naší jednoty. Ojedinělé pokusy zůstaly – i přes   inzerování akce – téměř bez odezvy veřejnosti.  Bohužel ani rodičovská veřejnost není mimo pravidelné hodiny příliš sportování nakloněna a tak nejsou již několikátým rokem obsazovány ani závody v gymnastice či míčovém trojboji předškoláků……

Muži se zúčastnili , jako každý rok florbalového turnaje v Berouně, kde statečně reprezentovali naši TJ a skončili na skvělém třetím místě. Turnaj byl kvalitně obsazen mužstvy, které startují v nižších florbalových ligách Praze a okolí. Tím je toto umístění velice ceněné.

Ve spolupráci  s  TO Trilobit bylo opět zorganizováno a uskutečněno 11 různě dlouhých a obtížných turistických výletů po středních Čechách – např. „Středočeská šedesátka“ či Karlštejnská tlapička.

Ivana Čemusová

P O Z V Á N K A na Valnou hromadu Tělocvičné jednoty Sokol Lhotka

P O Z V Á N K A na Valnou hromadu Tělocvičné jednoty Sokol Lhotka

P O Z V Á N K A

na Valnou hromadu

Tělocvičné jednoty Sokol Lhotka

 

Termín konání:            pondělí 7. března 2016

Místo konání:              velká tělocvična ZŠ Jílovská, Praha 4

Začátek:                       19.30 hodin

Program:

 1. Zahájení, pověření zapisovatele, oznámení o usnášení se schopnosti Valné hromady
 2. Schválení programu
 3. Volba volební a návrhové komise
 4. Projednání zprávy o činnosti za rok 2015
 5. Projednání zprávy o hospodaření za rok 2015
 6. Zpráva kontrolní komise
 7. Projednání dalšího využití sportovního areálu TJ v ulici Vzdušná
 8. Projednání plánu činnosti na rok 2016
 9. Projednání provizorního rozpočtu na rok 2016 s tím, že návrh konečného rozpočtu zpracuje nově zvolený výbor TJ
 10. Volba orgánů TJ (výbor a kontrolní komise) a jejich náhradníků
 11. Diskuse
 12. Schválení usnesení a závěr

Výbor TJ žádá členy, aby případné připomínky, podněty a návrhy k programu Valné hromady, vlastní kandidaturu nebo návrhy na obsazení funkcí v komisích Valné hromady (volební a návrhové) a ve výboru jednoty a její revizní komisi (a náhradníků těchto orgánů) zasílali nejlépe mailem na adresu TJ sokol.lhotka@email.cz, případně předali v písemné podobě vedoucím jednotlivých cvičení, a to nejpozději do 2. března 2016.

Výbor a kontrolní komise jsou nejméně tříčlenné orgány.

Jednání Valné hromady se mohou zúčastnit všichni členové TJ, právo hlasovat podle Stanov ČOS mají jen členové zletilí.

Do tělocvičny není dovoleno vstupovat ve venkovní obuvi, proto účastníkům jednání Valné hromady doporučujeme vzít si sebou přezuvky.

 

Podrobnosti o přípravě valné hromady můžete sledovat na webové stránce naší jednoty www.sokol-lhotka.cz

Pokud se jednání Valné hromady nemůžete zúčastnit, můžete pověřit jiného člena TJ Sokol-Lhotka, aby Vás na ní zastupoval. K tomu slouží Plná moc připojená k pozvánce, kterou v takovém případě vyplňte, podepište a předejte Vámi pověřenému členovi TJ.


P L N Á   M O C

k zastupování na Valné hromadě

Tělocvičné jednoty Sokol Lhotka

 

 

Já, ………………………………………………….. (jméno a příjmení), člen/ka TJ Sokol-Lhotka, pověřuji tímto bratra / sestru ……………………………………………….. (jméno a příjmení), rovněž člena/členku TJ Sokol-Lhotka, aby mne zastupoval/a na jednání Valné hromady TJ Sokol-Lhotka, konané dne 7. 3. 2016, zejména aby mým jménem vznášel/a návrhy a hlasoval/a o usnesení, jako bych byl/a sám/sama osobně přítomen/přítomna.

 

V …………………., dne ………………….. 2016

 

 

……………………………………………………………..

vlastnoruční podpis zmocnitele/zmocnitelky

 

 

Výše uvedené zmocnění k zastupování přijímám.

 

 

V …………………., dne ………………….. 2016

 

 

 

……………………………………………………………..

vlastnoruční podpis zmocněné/ho