P O Z V Á N K A na Valnou hromadu Tělocvičné jednoty Sokol Lhotka

P O Z V Á N K A na Valnou hromadu Tělocvičné jednoty Sokol Lhotka

P O Z V Á N K A

na Valnou hromadu

Tělocvičné jednoty Sokol Lhotka

 

Termín konání:            pondělí 7. března 2016

Místo konání:              velká tělocvična ZŠ Jílovská, Praha 4

Začátek:                       19.30 hodin

Program:

 1. Zahájení, pověření zapisovatele, oznámení o usnášení se schopnosti Valné hromady
 2. Schválení programu
 3. Volba volební a návrhové komise
 4. Projednání zprávy o činnosti za rok 2015
 5. Projednání zprávy o hospodaření za rok 2015
 6. Zpráva kontrolní komise
 7. Projednání dalšího využití sportovního areálu TJ v ulici Vzdušná
 8. Projednání plánu činnosti na rok 2016
 9. Projednání provizorního rozpočtu na rok 2016 s tím, že návrh konečného rozpočtu zpracuje nově zvolený výbor TJ
 10. Volba orgánů TJ (výbor a kontrolní komise) a jejich náhradníků
 11. Diskuse
 12. Schválení usnesení a závěr

Výbor TJ žádá členy, aby případné připomínky, podněty a návrhy k programu Valné hromady, vlastní kandidaturu nebo návrhy na obsazení funkcí v komisích Valné hromady (volební a návrhové) a ve výboru jednoty a její revizní komisi (a náhradníků těchto orgánů) zasílali nejlépe mailem na adresu TJ sokol.lhotka@email.cz, případně předali v písemné podobě vedoucím jednotlivých cvičení, a to nejpozději do 2. března 2016.

Výbor a kontrolní komise jsou nejméně tříčlenné orgány.

Jednání Valné hromady se mohou zúčastnit všichni členové TJ, právo hlasovat podle Stanov ČOS mají jen členové zletilí.

Do tělocvičny není dovoleno vstupovat ve venkovní obuvi, proto účastníkům jednání Valné hromady doporučujeme vzít si sebou přezuvky.

 

Podrobnosti o přípravě valné hromady můžete sledovat na webové stránce naší jednoty www.sokol-lhotka.cz

Pokud se jednání Valné hromady nemůžete zúčastnit, můžete pověřit jiného člena TJ Sokol-Lhotka, aby Vás na ní zastupoval. K tomu slouží Plná moc připojená k pozvánce, kterou v takovém případě vyplňte, podepište a předejte Vámi pověřenému členovi TJ.


P L N Á   M O C

k zastupování na Valné hromadě

Tělocvičné jednoty Sokol Lhotka

 

 

Já, ………………………………………………….. (jméno a příjmení), člen/ka TJ Sokol-Lhotka, pověřuji tímto bratra / sestru ……………………………………………….. (jméno a příjmení), rovněž člena/členku TJ Sokol-Lhotka, aby mne zastupoval/a na jednání Valné hromady TJ Sokol-Lhotka, konané dne 7. 3. 2016, zejména aby mým jménem vznášel/a návrhy a hlasoval/a o usnesení, jako bych byl/a sám/sama osobně přítomen/přítomna.

 

V …………………., dne ………………….. 2016

 

 

……………………………………………………………..

vlastnoruční podpis zmocnitele/zmocnitelky

 

 

Výše uvedené zmocnění k zastupování přijímám.

 

 

V …………………., dne ………………….. 2016

 

 

 

……………………………………………………………..

vlastnoruční podpis zmocněné/ho

 

 

Comments are closed.